Monday, 12 April 2010

pangajaran 4

PENGAJARAN 4


STANDAR KOMPETẾNSI
Mampu ngémbréhkeun eusi pikiran, rarasaan, jeung kahayang dina rupa-rupa wangun tinulis mangrupa tarjamahan atawa aksara Sunda, surat, jeung biografi.

KOMPETẾNSI DASAR
Nulis Biografi

INDIKATOR
1. Bisa milih tokoh kalawan kritéria anu pas.
2. Bisa nétélakeun pentingna éta tokoh nu ditulis.
3. Bisa nyaritakeun riwayat hirup tokoh kalawan puguh éntép-seureuhna.
4. Bisa nyaritakeun préstasi atawa kaunggulan jasa/karya tokoh.

A. Harti Biografi
Biografi nyaéta pedaran nu ngalalakonkeun kahirupan saurang tokoh. Nu nulisna pihak séjén. Lian ti éta aya deui istilah otobiografi, nyaéta lalakon hirup nu ditepikeun ku soranganana.
Conto Biografi :

Alit Djajasoebrata, Tetep Nyunda Di Walanda

Teu terang keur anomna. Nu sidik, basa nyebatkeun yén yuswana geus liwat tujuh puluh, asa teu percaya. Jagjag waringkas, malah deukeut-deukeut kana buringas. Atuh dedeg pangadeg, babakuna keur ukuran pangeusi wewengkon Éropah, moal boa kasebut camperenik. Jero pikir, luyu jeung jenenganana: Alit.
Aneke, cenah, tadina mah. Tayohna, Alit téh nénéhna. Bungsu ongkoh tu dua sadulur. Rakana ogé, Tineke, saterusna mah sok disebat Ageung baé. Atuh dina urusan dines lengkepna téh Alit Djajasoebrata.
Ari “Djajasoebrata” cenah ngala ka jenengan éyangna ti pihak ibu. “Pun aki téh turunan Mataram nu nikah ka urang Sunda,” cék Alit basa can lila diajak ngobrol di Dén Haag, Walanda. Kasebut urang Bandung, Alit téh. Lahirna gé di R.S. St. Borromeus, Minggu, 7 April 1935. Ramana Bientje Roep, anggota Volksraad Nederlandsch-Indie ti 1918 dugi ka 1942, nu ngirng ngadegkeun Politiek Economische Bond taun 1919. Ari ibuna Kustinah, urang Régol, Bandung. Rakana, Ageung, jagana nikah ka Sabana Kartasasmita.
Nu matak kayungyun, najan ti umur 14 taun ninggalkeun Indonésia, terus nganjrek di Walanda, tapi tetep jadi warga nagara Indonésia tepi ka taun 1985. Nu matak kayungyun téh deuih, Alit mah teu leungiteun basa Sunda. Nyarios Sundana tetep lancer. Atuh katineungna ka Sunda tétéla karasa.
Geura waé, can lila Alit narjamahkeun sajak Sunda “Janté Arkidam”, “Bendara Ikin”, katut “Tanah Sunda” karangan Ajip Rosidi kana basa Walanda. Téks wangkongan Ajip jeung nu nulis dina basa Sunda ditarjamahkeun kana basa Inggris deuih, terus dijieun subtitle film dokuméntér ngeunaan kahirupan katut karya Ajip garapan Jos Janssen saparakanca.
Sawatara bagian tina éta film dokuméntér dipidangkeun dina Féstival Sastra Internasional Winternachten, di Dén Haag, 10-14 Januari anu kaliwat. Dina éta féstival taunan téa. Alit milu gunem catur jeung Ajip tina perkara basa Sunda katut dékolonisasi deuih.
Keur alitna Alit sareng rakana sok diwurukan basa Sunda ku guru privat nu ku ramana ngahaja dihiap ka bumina. Tayohna, éta salah sahiji dasar kamampuh Alit tiasa nyarios Sunda kalawan lancar nepi ka kiwari.
Dina jaman Jepang Alit sareng Ageung ngiring ka ninina, Djamainten, di Bandung. Waktu Bandung jadi lautan api, Alit ngiring ngungsi ka Banjaran, deukuet Bandung. Ti dinya ngungsi deui ka Ciwidéy, terus ka Mangunreja, sup ka pagunungan tepi ka lembur nu ngarana téh Banjaran deuih. Ma’lum jaman ngungsi, puguh sakolana gé pipindahan. Leuwih ti tujuh sakola dasar nu kungsi jadi tempat Alit diajar.
Harita, basa Perang Dunya II di Indonésia mimiti der, ramana dibérok ku pamaréntah Jepang lantaran dianggap bagian tina pamaréntahan Walanda. Tepang deui sareng ramana téh nya sabada Jepang éléh perang, tur ramana bébas ti pangbérokan.
Kungsi ramana ngalih damel ka Makasar, tur ngiring nyusun rarancang undang-undang dasar nagara Indonésia Wétan. Atuh Alit gé ngiring ka ditu. Sakolana harita di Concordante HBS, sabangsa sakola nu pangajaranana sarua jeung nu di Walanda. Batur sakelasna ti antarana Baharudin Jusuf “Rudi” Habibie nu jagana jad Presidén Indonésia. Aya kana dua taunna di Makasar téh, ti 1946 tepi ka pertengahan 1948.
Ti Makasar ngalih deui ka Bandung. Teu lila ti harita, dina bulan Désémber 1949, Alit ku sepuhna diajak ngalih ka Walanda. Nya ti harita Alit ngajrek di Walanda téh.
Di Walanda Alit diajar di Murmellius Gymnasium di kota Alkamaar. Sabada tamat sakola di dinya, neruskeun sakola ka Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam (UVA). Mimiti diajar ngulik hokum tepi ka 1957, terus neuleuman sosiologi katut antropologi budaya.
Sabada tamat sakola teu wudu Alit kénging damel nu pantes, nyaéta jadi kurator Indonésia di Museum voor Land-en Volkenkunde (terus salin ngarang jadi Museum voor Volkenkunde atawa Museum for Ethnology dina taun 1980-an, méméh jadi Wereldmuseum kira taun 1995) di Rotterdam.
Kaitung lila Alit cepeng damel di dinya téh. Saumur hirup Alit mah teu incah balilahan ti musium. Atuh da kénging damel di musium téh keur Alit mah kasempatan luar biasa pikeun maca jeung mariksa sagala nu patali jeung budaya Indonésia. Kalayan jejem Alit ngotéktak kandaga budaya boh nu nyampak di perpustakaan boh nu nyampak di gudang-gudang barang musium di Walanda, malah sakapeung mah ngoléntakna téh tepi ka musium di nagara séjénna di Éropah.
Berekah, salila ngokolakeun musium téh Alit nyusun sababaraha buku nu patali jeung kabeungharan seni atawa budaya Indonésia, boh dina basa Walanda boh dina basa Inggris. Nu medal dina basa Prancis gé aya deuih. Buku karanganana téh antarana Batik op Java (1973), Bloemen van Het Heelal: De Kleurrijke Wereld van de Textiel op Java (1984). Shadow Theatre in Java: the puppets, Performance and Repertoire (1999), katut Textiles of Java nu tepi ka ieu tulisan disusun can diumumkeun.
Dina bukuna nu anyar ngenaan tékstil, Alit antarana nétélakeun yén tékstil Sunda katut kalungguhanana dina dunya material katut dunya filosofis Sunda téh pohara nenggangna. Mémang, ayeuna mah éta kapunjul téh kari sajarahna baé. Nu sidik, sajarahna pohara narikna. Taun 1995 Alit nyusun eksposisi nu judulna “ Indonésia Merdéka”. Lian ti kitu, taun éta kénéh, Alit gé ngayakeun paméran lukisan cat minyak karya pelukis Indonésia tina koléksi Toety Hératy di Jakarta.
Kiwari, sapopoéna Alit tetep giat, upamana baé ngalukis sobatna atawa barayana. Aya kalana deuih Alit ngolah bakatna nu patali jeung kasundaan, upamana baé ngahaleuangkeun lalaguan Sunda. Sababaraha lalaguanana, antarazna hasil musikalisasi puisi, dirékam kana kasét, minangka dokuméntasi baé. Kalan-kalan Alit gé sok nganjang ka Bandung, tempat lahirna téa.
Méméh paturay, Alit ngasongkeun éséy karanganana: “Weaving Myth of Sunda (Nu Ninun dina Dongéng Sunda)”. Tétéla, lain baé tetep nyunda, tapi bias milu nerangkeun kasundaan deuih kalwan ambahan nu pohara jembarna. (Hawé Setiawan dina Cupumanik.com, 28 Februari 2007)

B. Unsur-unsur Biografi
Pedaran diluhur kagolong kana biografi sabab nu nyartakeunana pihak lain. Di jerona aya sababaraha informasi nu ditepikeunana, nyaéta dedeg pangadek (kondsi fisik), ngaran, kasang tukang kahirupan keur leutk, kasang tukang kaluarga, riwayat pendidikan, karir sarta kaparigelan jeung karya-karyana.
Leuwih jéntréna, kadalapan unsur éta dipedar dihandap ieu.
1. Dedeg pangadeg
Jagjag waringkas, malah deukeut-deukeut kana buringas. Atuh dedeg pangadeg, babakuna keur ukuran pangeusi wewengkon Éropah, moal boa kasebut camperenik. Jero pikir, luyu jeung jenenganana: Alit.

2. Pasualan ngaran
Aneke, cenah, tadina mah. Tayohna, Alit téh nénéhna. Bungsu ongkoh tu dua sadulur. Rakana ogé, Tineke, saterusna mah sok disebat Ageung baé. Atuh dina urusan dines lengkepna téh Alit Djajasoebrata.

3. Kahirupan keur leutik
Keur alitna Alit sareng rakana sok diwurukan basa Sunda ku guru privat nu ku ramana ngahaja dihiap ka bumina. Tayohna, éta salah sahiji dasar kamampuh Alit tiasa nyarios Sunda kalawan lancar nepi ka kiwari.

4. Kasang tukang kaluarga
Lahirna gé di R.S. St. Borromeus, Minggu, 7 April 1935. Ramana Bientje Roep, anggota Volksraad Nederlandsch-Indie ti 1918 dugi ka 1942, nu ngirng ngadegkeun Politiek Economische Bond taun 1919. Ari ibuna Kustinah, urang Régol, Bandung. Rakana, Ageung, jagana nikah ka Sabana Kartasasmita.

5. Riwayat pendidikan
Di Walanda Alit diajar di Murmellius Gymnasium di kota Alkamaar. Sabada tamat sakola di dinya, neruskeun sakola ka Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam (UVA). Mimiti diajar ngulik hokum tepi ka 1957, terus neuleuman sosiologi katut antropologi budaya.

6. Karir
Alit kénging damel nu pantes, nyaéta jadi kurator Indonésia di Museum voor Land-en Volkenkunde (terus salin ngarang jadi Museum voor Volkenkunde atawa Museum for Ethnology dina taun 1980-an, méméh jadi Wereldmuseum kira taun 1995) di Rotterdam.

7. Kaparigelan
Sapopoéna Alit tetep giat, upamana baé ngalukis sobatna atawa barayana. Aya kalana deuih Alit ngolah bakatna nu patali jeung kasundaan, upamana baé ngahaleuangkeun lalaguan Sunda. Sababaraha lalaguanana, antarazna hasil musikalisasi puisi, dirékam kana kasét, minangka dokuméntasi baé. Kalan-kalan Alit gé sok nganjang ka Bandung, tempat lahirna téa.

8. Karya-karyana
Salila ngokolakeun musium téh Alit nyusun sababaraha buku nu patali jeung kabeungharan seni atawa budaya Indonésia, boh dina basa Walanda boh dina basa Inggris. Nu medal dina basa Prancis gé aya deuih. Buku karanganana téh antarana Batik op Java (1973), Bloemen van Het Heelal: De Kleurrijke Wereld van de Textiel op Java (1984). Shadow Theatre in Java: the puppets, Performance and Repertoire (1999), katut Textiles of Java nu tepi ka ieu tulisan disusun can diumumkeun.

C.Dua Wangun Biografi
Conto di luhur kaasup biografi nu dilalakonkeun (narasi). Eusina ngawengku :
1. Dedeg pangadeg,
2. Ngaran tokoh,
3. Kahirupan keur leutik,
4. Kasang tukang kaluarga,
5. Riwayat pendidikan
6. Karir,
7. Kaparigelan, jeung
8. Hasil karya.

Lian ti éta, biografi bisa ditepikeun ku mangrupa formulir. Eusina diwincik hiji-hiji, sacara langsung disebutkeun datana. Pedaran data pribadi samodél kieu ilaharna disebut biodata. Dijieunana pikeun kaerluan nu sipatna praktis, saperti ngalamar pagawéan, pangajuan KTP, muka rékening di bank, pendaftaran siswa baru, nohonan sarat-sarat dina pasanggiri, jeung sajabina.

Biodata ngawengku katerangan saperti:
1) Nagaran lengkep,
2) Jenis kelamin
3) Status marital,
4) Agama,
5) Ngaran kolot,
6) Alamat,
7) Nomer telepon/email,
8) Riwayat pendidikan,
9) Pengalaman berorganisasi,
10) Pengalaman kerja,
11) Pengalaman widang penelitian,
12) Karya-karya
13) Penghargaan-penghargaan.

Henteu sakabéh keterangan di luhur kudu aya dina hiji biodata. Katerangan-katerangan éta diluyukeun jeung kaperluanana. Katerangan pikeun nohonan sarat-sarat pasanggiri, béda jeung katerangan pikeun ngalamar pagawéan atawa pangajuan KTP.

D. Laporan Lalampahan
Laporan lalampahan mangrupakeun salah sahiji wanda tulisan nu nyaritakeun kaayaan jeung kajadian nu kaalaman dina hiji lalampahan. Nurutkeun eusina, aya sababaraha rupa laporan lalampahan, diantarana :
1. Ngalalana,
2. Lalampahan wisata/hiburan,
3. Lalampahan kadinesan,
4. Anjang-anjang kaduduluran, atawa
5. Pangalaman anéh, langka, pikaseurieun.

Titénan conto di handap ieu.
Dina hiji mangsa aya iber, yén di poseur dayeuh Sukabumi rék aya kariaan. Keur acara salametan hiji took gedé (ayeuna mah disebutna Super Mall meureun!) digelar acara wayang golék. Ari anu jadi dalangna nyaéta Asep Sunandar Sunarya, dalang anu keur nanjung apan!
Méméh magrib barudak geus badami. Kabéh satuju, ngajugjug ka poseur dayeuh keur lalajo wayang téh arék dilaksanakeun sabada isa, sanggeus ngaji di masigit gedé. Atuh teu kudu nungguan dititah deui, sanggeus ngaji téh rob barudak ngumpul, terus langsung indit ka poseur dayeuh anu jauhna téh kurang leuwih lima kilometer. Leumpang ka dayeuhna téh lumayan méakeun tanaga da puguh harta can aya motor, komo angkot mah.
Anggeusna wayang kirang-kira wanci janari leutik. Brul anu lalajo marulang ka imahna séwang-séwangan. Sapanjang jalan uplek loba anu dicaritakeun. Nepi lembur geus réang sora anu tarhiman di masigit.
Panon mah cepelna mani nataku. Teu kuat ku tunduh, dug … guheurr wé saré barang nepi ka imah téh. Antukna hudang subuh kabeurangan.
Waktu ngaji magrib, paneunggeul neureud kana bitis, dteunggeul ku Mualim Jaka. Kabéh budak anu lalajo wayang, teu milu ngaji subuh. Salian ti éta, kuring mah meunang bonus tambahan, disintreuk ku aki nepi ka beureumna. Panas asa disundutan.

1. Maham Eusi Laporan Lalampahan
Bacaan di luhur nyaritakeun lalampahan lalajo wayang. Jejer éta lalampahan disebutkeun sacara jéntré dina paragrap kadua. Utamana mah dina kalimah ieu, Kabéh satuju, ngajugjug ka poseur dayeuh keur lalajo wayang téh arék dilaksanakeun sabada isa, sanggeus ngaji di masigit gedé. Anapon paragrap séjénna nepikeun prosésna, nepi ka balikna deui ogé akibat-akibat nu kaalaman sanggeusna: diteunggeul ku Mualaim Jaka jeung disintreuk ku aki.
Lamun dtengetan deui, eusi hiji laporan lalampahan ilaharna ngawengku bagéan-bagéan saperti:
a) Kasang tukang jeung tujuan lalampahan,
b) Tempat jeung waktuna,
c) Prosés atawa tahapanana,
d) Hasil atawa balukar-balukarna.

2. Nyindekeun Hiji Lalampahan
Kacindekan hartina ringkesna atawa péndékna tina hiji bacaan, laporan, atawa babadamian. Hiji kacindekan dijieun dumasar kana poko-poko nu aya dina unggal paragrapna. Ku sabab kitu, saméméh nyieun kacindekan, urang kudu nangtukeun poko-poko nu aya dina paragrap-paragrap éta laporan.
Sabagé conto, titénan deui laporan lalampahan di luhur. Tina éta laporan, urang bisa nangtukeun poko-pokona saperti di handap.

Paragrap Poko
1 Di puseur dayeuh Sukabumi, digelar acara wayang golék.
2 Ngajugjug éta patepatan bada isa.
3 Anggeus lalajo dina janari leutik.
4 Kurang saré, subuh kabeurangan.
5 Meunang hukuman ti Mualim Jaka jeung aki.

Geus bisa nangtukeun poko-pokona mah, eusi éta laporan téh leuwih gampang dicindekeunana.

Di puseur dayeuh Sukabumi, digelar acara wayang golék. Kuring sabatur-batur ngajugjug éta patepatan bada isa. Anggeus lalajo téh wanci janari leutk. Tangtuna mata macida tunduhna sabab kurang saré. Nu antukna subuh ogé kabeurangan. Lian ti éta kuring meunang hukuman ti Mualim Jaka jeung aki.

3. Nyaritakeun Lalampahan
Lalampahan kadang-kadang ditepikeun dina wangun tulisan, saperti pikeun ngalengkepan surat lamaran atawa dina ngalengkepan kaangotaan perpustakaan. Lalampahan hirup (biodata) kadang-kadang mah ditepikeunna téh ku cara lisan. Biodata ditepikeun sacra lisan waktu jadi panelis atawa narasumber dina diskusi. Boh ditepikeun sacara tinulis atawa lisan, eusina teu jauh béda.
Lalampahan dina harti memoir nyaéta wangun tulisan nu ngajojoan hal anu pentingna wungkul dina pangalaman hirup urang. Misalna, dina mangsa keur Lebaran, paturay tineung jeung babaturan sakola, nganjang ka nu dulur di lembur. Sifat éta tulisan bisa nu mangrupa pikabungaheun, pikasediheun, pikaseurieun, jeung sajaba ti éta.

Prak-prakanana nulis lalakon hirup nyaéta saperti di handap ieu.
1. Nyatet poko-poko lalampahan
Ingetan deui lalampahan nu karandapan ku hidep, utamana nu pararentingna. Tuluy catet kalawan jelas tur rinci. Foto, kasét rékaman, catetan harian, jeung dokuméntasi-dokuméntasi séjénna bisa ngabantu hidep dina ieu tahapan.

2. Nyusun gurat badag
Susun deui catetan hidep nurutkeun pola nu tangtu. Misalna waé sacara,
a. Kronologis (susunan waktu),
b. Spasial (susunan karohangan),
c. Kausalitas (sebab-akibat),
d. Komparasi (perbandingan),
e. Definisi.

3. Ngembangkeun gurat badag éta jadi laporan anu lengkep, saperti merhatikeun kasang tukang, tujuan, tempat/waktu, tahapan, jeung hasil-hasilna.
4. Niténan deui laporan (review)
Baca deui laporan nu ku urang disusun téa, boh eusi atawa basana, bisi aya nu nyaliwang. Gunakeun kamus atawa buku éjahan, utamana keur mariksa kekecapan atawa larapan aksara jeung tanda bacana.

sumber : http://www.kurniawan2009.multiply.com

Thursday, 18 March 2010

Angiospermae,Gymnospermae dan Pterydophyta

1. ANGIOSPERMAE

Angiospermae merupakan tumbuhan yang dominant saat ini.anggotanya mencakup sekitar 300 famili dan lebuh dari 250.000 spesies. Tumbuhan ini banyak ditemukan di semua daratan dunia ini. Ada banyak factor yang menentukan sehingga angiospermae terdapat di mana-mana. Di antaranya adalah
1. mampu beadaptasi dan bereproduksi di segala lingkungan
2. membentuk buah, bunga dan biji.
Angiospermae memiliki pembuluh xylem dan floem. Anggota angiospermae di antaranya hidup sebagai pohon, perdu, semak, tumbuhan merambat, herba. Hidupnya ada yang semusim, tahunan, sukulen. Tumbuhan yang hidup di daerah kering, adaptasinya dengan mereduksi daun, misalnya kaktus.
Cirri utama yang membedakan angiospermae dengan kelompok tumbuhan yang lain adalah adanya bunga dengan bakal biji yang terletak di dalam bakal buah. Bunganya ada yang tunggal, bergerombol, dan bagia-bagiannya sangat kompleks. Bunga berfungsi menghasilkan buah dan biji, maka bakal buah berkembang menjadi buah.
Angiospermae terdiri atas satu divisi yaitu Anthophyta (tumbuhan berbunga) yang merupakan 80% tumbuhan saat ini. Divisi ini dibedakan atas 2 kelas yaitu tumbuhan monokotil/ magnoliopsida (sekitar 65.000 spesies) dan tumbuhan dikotil/ liliopsida (sekitar 170.000 spesies). Tumbuhan dikotil dan monokotil dibedakan atas beberapa hal, antara lain: struktur biji (jumlah kotiledon), struktur bunga, distribusi berkas pembuluh pada batang, dan struktur akar.
Tubuh tumbuhan terdiri dari akar dan tajuk. Diantara adaptasi yang memungkinkan tumbuhan dapat hidup di darat adalah kemampuannya untuk mengabsorpsi air dan mineral dari dalam tanah, menyerap cahaya matahari dan mengambil CO2 dari udara untuk fotosintesis serta kemampuannya untuk hidup dalam kondisi yang kering.
Akar dan tajuk saling bergantung satu sama lainnya, akar tidak mampu hidup tanpa tajuk, demikian sebaliknya. Karena tidak memiliki kloroplas dan hidup di tempat yang gelap menyebabkan akar tidak dapat tumbuh tanpa gula dan nutrisi organik lainnya yang diangkut dari daun yang merupakan bagian dari sistem tajuk. Sebaliknya batang dan daun bergantung pada air dan mineral yang diserap oleh akar.
Akar tumbuhan berfungsi sebagai penopang berdirinya tumbuhan (jangkar), pengabsopsi air dan mineral, serta tempat penyimpanan cadangan makanan. Tajuk terdiri dari batang, daun dan bunga (bunga merupakan adaptasi untuk reproduksi tumbuhan Angiospermae). Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah, mendukung daun-daun dan bunga. Pada pohon, batang-batang meliputi batang pokok dan semua cabang-cabang, termasuk ranting-ranting yang kecil. Batang mempunyai buku sebagai tempat melekatnya daun, juga mempunyai ruas yakni jarak diantara dua buku. Daun merupakan tempat utama berlangsunya fotosintesis, kendati ada beberapa spesies tumbuhan yang batangnya dapat melakukan fotosintesis karena memiliki kloroplas. Daun terdiri dari helaian daun yang melebar (lamina) dan tangkai daun (petiol) yang menghubungkan daun dengan batang (Gambar 2).
Pada ujung batang terdapat tunas yang belum berkembang yang disebut tunas ujung. Selain itu dijumpai juga tunas aksilar/tunas lateral/tunas samping yang terdapat di ketiak daun, tunas ini biasanya dorman. Pada banyak tumbuhan, tunas ujung menghasilkan auksin yang dapat menghambat pertumbuhan tunas aksilar. Fenomena ini disebut dengan dominansi apikal yang merupakan suatu adaptasi yang dapat meningkatkan kemampuan tumbuhan untuk memperoleh cahaya. Hal ini sangat penting apabila kerapatan vegetasi di suatu tempat tinggi. Pembentukan cabang juga penting untuk meningkatkan sistem tajuk, pada kondisi tertentu tunas-tunas aksilar akan mulai tumbuh. Beberapa dari tunas tersebut kemudian berkembang menjadi cabang-cabang yang menghasilkan bunga dan yang lainnya berkembang menjadi cabang non reproduktif, lengkap dengan tunas ujung, daun-daun dan tunas aksilar.


a. Kelas Magnoliopsida (dikotiledon)

Dikotil mencirikan adanya dua kotiledon atau dua daun lembaga atau kotil pada biji. Daun-daun memiliki pertulangan menjari atau menyirip. Batang memiliki cambium yang berguna dalam pertumbuhan sekunder. Jumlah bagian-bagian bunga kelipatan empat atau liam, misalnya 5 daun kelopak, 5 daun mahkota, 10 benag sari, 5 daun bakal biji
Berikut disajikan beberapa famili dengan beberapa contoh tumbuhan:
a. Caryophillaceae
Anggota habitusnya herba dan merupakan tanaman semusim atau tahunan. Sering digunakan sebagi tanaman hias. Contoh: Dianthus chinensis, D. carophyllus, Arenaria, Agrostemma.
b. Magnoliaceae
Anggota famili ini berupa pohon atau perdu, dan bunganya cukup menarik. Misalnya cempaka putih (Magnolia grandiflora).
c. Rununculaceae
Anggota famili ini misalnya tanaman hias, bumbu dapur. Contoh Clematis faniculata, jinten hitam (nigella sativa).
d. Papaveraceae
Misalnya deruju atau celangkringan ( Argemone mexicana ) dan Papaver somniverum.
e. Cruciferae
f. Rosaceae
g. Leguminosae
h. Malvaceae
i. Cataceae
j. Umbilliverae
k. Labiatae
l. Solanaceae
m. Compositae

b. Kelas Liliopsida (Monokotiledon)

monokotil mencakup sekitar 40 famili denagn sekitar 50.000 spesies. Beberapa anggota monokotil berupa pohon ( misalnya kelapa), namun kebanyakan adalah herba semusim atau tahunan. Cirri utama tumbuhan monokotil adalah memiliki kotiledon tunggal atau daun lembaga tunggal. Batang bagian atas tidak bercabang atau bercabang sedikit, dan biasanya daunnya berpelaepah. Daunnya berupa daun tunggal, kecuali pada palma (kelapa, palem). Tulang daun umumnya sejajar. Jaringan pembuluh ( xilem dan floem ) pada batang dan akar tersusun tersebar, dan tidak berkambium. Bunga monokotil memiliki bagian0bagian denagn kelipatan 3 sepal, 3 petal, 6 stamen, 3 karpel. Pada umumnya bunga tidak beraturan bentuk dan warnanya tidak mencolok.
Beberapa famili penting antara lain:
1. Liliceae
Contoh umum: Lili ( Lilium ), asparagus (Asparagus cooperi).
2. Palmae
Misalnya kelapa ( cocos ), jurma (phoenix ).
3. Gramineae
Misalnya padi, gandum, rumput, bambu.
4. Orchidaceae
Disebut juga keluarga anggrek. Beberapa contuh adalah anggrek dan vanili.

Angiospermae merupakan tumbuhan berpembuluh berbiji tertutup. Organ vegetatif tumbuhan ini terdiri dari akar, batang, dan daun. Akar, batang dan daun terdiri dari 3 sistem jaringan yang sama, yaitu:
sistem jaringan dermal/penutup
sistem jaringan pembuluh
sistem jaringan dasar

Sistem jaringan dermal terdapat pada bagian terluar tubuh tumbuh-tumbuhan. Pada tubuh tumbuhan primer, sistim jaringan ini terdiri dari jaringan epidermis, sedangkan pada tubuh tumbuhan sekunder, epidermis digantikan oleh jaringan periderm. Sistim jaringan pembuluh terdiri dari xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan larutan garam dari akar ke daun melalui batang; sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian organ lainnya. Sistim jaringan pembuluh terdapat diantara sistim jaringan dasar, yang sebagian besar terdiri dari jaringan parenkim. Perbedaan pokok antara ketiga organ tersebut terdapat pada distribusi relatif sistem jaringan pembuluh dan sistim jaringan dasar.

Struktur Anatomi Akar
Secara umum struktur anatomi akar tersusun atas jaringan epidermis, sistem jaringan dasar berupa korteks, endodermis, dan empulur; serta sistem berkas pembuluh. Pada akar sistem berkas pembuluh terdiri atas xilem dan floem yang tersusun berselang-seling. Struktur anatomi akar tumbuhan monokotil dan dikotil berbeda.

Struktur Anatomi Batang
Secara umum batang tersusun atas epidermis yang berkutikula dan kadang terdapat stomata, sistem jaringan dasar berupa korteks dan empulur, dan sistem berkas pembuluh yang terdiri atas xilem dan floem. Xilem dan floem tersusun berbeda pada kedua kelas tumbuhan tersebut. Xilem dan floem tersusun melingkar pada tumbuhan dikotil dan tersebar pada tumbuhan monokotil.

Struktur Anatomi Daun
Daun tumbuhan tersusun atas epidermis yang berkutikula dan terdapat stomata atau trikoma. Sistem jaringan dasar pada daun monokotil dan dikotil dapat dibedakan. Pada tumbuhan dikotil sistem jaringan dasar (mesofil) dapat dibedakan atas jaringan pagar dan bunga karang, tidak demikian halnya pada monokotil khususnya famili Graminae. Sistem berkas pembuluh terdiri atas xilem dan floem yang terdapat pada tulang daun.

Organ yang berfungsi untuk alat reproduksi generatif adalah bunga.
Gbr. Bunga dan bagian-bagian penyusunnya
TABEL BAGIAN-BAGIAN BUNGA
BAGIAN BUNGA
FUNGSI
1. Kelopak (kalik)
Melindungi kuncup bunga
2. Mahkota (korola)
Menarik perhatian serangga
3. Benang sari (stamen) terdiri dari :
a.
tangkai sari (filamen)
b.
kepala sari (antera) terdiri atas 4 kantong sari
Sebagai penghasil gamet jantan, yaitu serbuk sari (pollen)
4. Putik (pistilus) terdiri atas :
a.
tangkai putik (stilus)
b.
kepala putik (stigma)
c.
bakal buah (ovarium) di dalam bakal buah terdapat bakal biji (ovule)
Sebagai penghasil gamet betina

Pembentukan Gamet Jantan pada Angiosperma

Pembentukan butik serbuk terjadi di dalam kantung serbuk. Di dalam kantung serbuk terdapat banyak sel induk butir serbuk yang diploid. Sel induk butik serbuk ini kemudian akan membelah secara meiosis menjadi 4 sel butir serbuk (mikrospora) yang haploid. Seperti pada bagan berikut.

SEL INDUK BUTIR SERBUK (DIPLOID)
¯ Membelah secara Miosis
EMPAT SEL BUTIR SERBUK (HAPLOID)
¯ Masing-masing inti butir serbuk membelah secara mitosis
SATU INTI VEGETATIF DAN SATU INTI GENERATIF

Pembentukan Gamet Betina pada Angiosperma
Gamet betina dibentuk di dalam bakal biji (ovule) atau kantung lembaga. Pada bagian ini terdapat sel induk megaspora (sel induk kantug lembaga) yang diploid. Sel ini akan membelah secara meiosis dan dari satu sel induk kantung lembaga membentuk 4 sel yang haploid. Tiga sel akan mereduksi dan lenyap tinggal satu yang berkembang. Selanjutnya, sel ini membelah secara mitosis 3 kali dan terbentuklah 8 sel. Dari sel yang berjumlah 8 ini, 3 sel akan bergerak menuju arah yang berlawanan dengan mikropil, 2 sel lainnya menjadi kandung tembaga sekunder, dan 3 sel terakhir menuju ke dekat mikropil. Dari 3 sel (yang menuju dekat mikropil) yang terakhir ini dua menjadi sinergid dan satu sel lagi menjadi sel telur. Dalam keadaan seperti ini kandung lembaga sudah masak dan siap untuk dibuahi. Putik yang sudah masak biasanya mengeluarkan cairan lengket pada ujungnya yang berfungsi sebagai tempat melekatnya serbuk sari.
Penyerbukan Dan Pembuahan

Penyerbukan dapat terjadi dengan berbagai perantara :
a.Perantara angin disebut anemogami, dapat terjadi bila butir serbuknya amat ringan, kecil dan kering.Contoh : pada pinus, damar, rumput-rumputan.
b.Perantara air disebut hidrogami.Contoh : pada tanaman air.
c.Perantara hewan disebut zoogami.Bila serangga Þ entomogamiburung Þ ornitogamisiput Þ malakogamikelelawar Þ kiroptorogami
d.Perantara manusia disebut antropogami.Contoh : penyerbukan vanilli di Indonesia.

Menurut asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 :
a.Autogami (penyerbukan sendiri)Serbuk sarinya berasal dari satu bunga yang sama. Bila terjadi pada saat bunga belum mekar disebut kleistogami.
b.Geitonogami (penyerbukan tetangga)Bila serbuk sari berasal dari bunga lain yang berada dalam satu pohon (satu individu).
c.Alogami (penyerbukan silang)Bila serbuk sari berasal dari bunga pohon lain yang masih satu spesies.
Kadang-kadang terjadi kegagalan penyerbukan dan pada beberapa jenis tumbuhan tidak mungkin terjadi autogami. Penyebabnya adalah sebagai berikut :

a. Dikogami:
Bila waktu masaknya putik dan serbuk sari tidak bersamaan, hal ini disebabkan karena:1. Serbuk sari masak lebih dahulu daripada putiknya ....(protandri).....Contoh : seledri, bawang Bombay, jagung
2. Putik masak lebih dahulu daripada serbuk sari ....(protogini).

b. Didesious:
Bila pada satu spesies, alat kelamin jantan dan betinanya terpisahContoh : salak dan melinjo (Gnetum Arremon)

c. Heterostili:
Bila panjang antara tangkai benang sari dan tangkai putik tidak sama dan berbeda jauh.Contoh : kopi, kina dan kaca piring.

d. Herkogami:
Bila bentuk bunga tidak memungkinkan serbuk sari jatuh ke kepala putik.Contoh : vanili

Proses Penyerbukan dan Pembuahan
Butir serbuk/serbuk sari Þ menempel pada kepala putik Þ membentuk buluh serbuk (2 inti, inti vegetatif dan inti generatif) berjalan ke arah mikropil (pintu kandung lembaga) Þ inti generatif membelah Þ 2 inti sperma Þ sampai di mikropil, inti vegetatif mati Þ satu inti sperma membuahi sel telur Þ embrio. Satu inti sperma lain membuahi inti kandung lembaga Þ endosperma (makanan cadangan bagi embrio).
Karena pembuahannya berlangsung dua kali maka pembuahan pada Angiospermae disebut pembuahan ganda.
Embrio pada tumbuhan berbiji tertentu dapat terbentuk karena beberapa sebab. yaitu :
1.Melalui peleburan sperma dan ovum (amfimiksis)
2.Tidak melalui peleburan sperma dan ovum (apomiksis), yang dapat dibedakan atas:

a. Apogami:
embrio yang terbentuk berasal dari kandung lembaga. Misalnya : dari sinergid dan antipoda.
b.Partenogenesis:
embrio terbentuk dari sel telur yang tidak dibuahi.
c. Embrio adventif:
merupakan embrio yang terbentuk dari sel nuselus, yaitu bagian selain kandung lembaga.

Apomiksis dan amfimiksis dapat terjadi bersamaan, maka akan terbentuk lebih dari satu embrio dalam satu biji, disebut poliembrioni. Peristiwa ini sering dijumpai pada nangka, jeruk dan mangga.
2. GYMNOSPERMAE

Gymnospermae artinya tumbuhan biji telanjang atau biji terbuka. Istilah ini digunakan karena bakal biji tumbih-tumbuhan ini tidak tertutup oleh daun buah. Berdasarkan catatan geologis dalam kerangka waktu teori evolusi, tumbuhan gymnospermae sudah muncul pada zaman karbon atau kira-kira 345 juta tahun yang lalu. Sebagian besar anggota gymnospermae sudah menjadi fosil. Pada umumnya semua Gymnospermae mempunyai habitus sebagai perdu dan pohon tidak ada yang berupa herba. Jumlah spesiesnya mencapai720 spesies.
Gymnospermae merupakan tunbuhan yang juga memiliki jaringan pembuluh, yaitu xylem dan floem. Gymnospermae memiliki beberapa ordo, meliputi 3 ordo yang telah punah yaitu Pteridospermae, Bennetiales, dan cordaitales. Sedangkan 4 ordo lagi merupakan Gymnospermae masa kini, yaitu ordo Cycadales, Ginkgoales, Coniferales, dan Gnetales.
Ciri-ciri contoh ordo Gymnospermae yang masih ada adlah sebagaio berikut:

a. Cycadales
Ordo ini beranggotakan sembilan genus yang masih hidup sampai sekarang dan meliputi sekitar 100 spesies. Meskipun tumbuhan ini tidak ditemukan dalam fosil diduga sudah muncul pada zaman trias sampai kapur awal.
Tanda-tanda khas golongan ini adalah batang tidak bercabang, daun majemuk tersusun sebagai tajuk di pucak pohon. Cycadales baik ditemukan baik di wilayah tropic maupun subtropik, misalnya Zamia dan Cycas rumphii (pakis haji).

b. Gynkgoales
Anggota ordo ini hanya satu spesies yaitu Ginkgo biloba. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan asli daratan cina.tinggi pohon dapat mencapai 30 m, daun berbentuk kipas, mudah gugur dan berumah dua. Berdasarkan bukti fosil ginkgo diperkirakan telah hidup sejak jaman jura (181 juta tahun yangn lalu).

c. Coniferales
seperti halnya tumbuhan gymnospermae yang lain. Meskipun Coniferales banyak ditemukan pada zaman sekarang, sebenarnya merupakan tumbuhan purba yang pernah hidup dominant pada zaman karbon atas ( 345 juta tahun lalu). Anggota Coniferales merupakan tumbuhan `evergreen` (selalu hijau ).
Coniferales artinya tumbuhan pembawa kerucut. Karena alat reproduksi jantan atau betina berupa strobilus. Ada dua strobilus, yaitu strobilus biji atau strobilus betina dan strobilus jantan strobilus serbuk sari.

d. Gnetales
anggota Gnetales berupa perdu, liana, dan pohon. Daun berhadapan, dengan urat daun menyirip seperti tumbuhan dikotil. Pada xylem terdapat trakea. Strobilus tidak berbentuk kerucut. Anggota Gnetales yang sangat terkenal misalnya belinjo.

Reproduksi Generatif Pada Gymnospermae

Organ reproduksi pada gymnospermae disebut konus atau strobilus.Di dalam strobilus jantan terdapat banyak anteridium yang mengandung sel-sel induk butir serbuk. Sel-sel tersebut bermeiosis dari setiap sel induk terbentuk 4 butir serbuk yang bersayap.
Pada strobilus betina terdapat banyak arkegonium. Pada tiap-tiap arkegonium terdapat satu sel induk lembaga yang bermeiosis sehingga terbentuk 4 sel yang haploid. Tiga mati, dan satu sel hidup sebagai sel telur. Arkegonium ini bermuara pada satu ruang arkegonium.
Proses Penyerbukan dan PembuahanStrobilus jantan Þ serbuk sari Þ jatuh pada tetes penyerbukan (ujung putik) Þ buluh serbuk Þ membelah Þ inti tabung dan inti spermatogen Þ inti spermatogen Þ membelah Þ dua inti sperma Þ membuahi sel telur di dalam ruang arkegonium Þ zigot Þ lembaga di dalam biji Þ tumbuhan baru.
Pembuahan pada gymnospermae disebut pembuahan tunggal, karena tiap-tiap inti sperma membuahi satu sel telur.

3. PTERYDOPHYTA ( PAKU )


Tumbuhan ini benar-benar telah berupa kormus, jadi telah jelas adanya akar, batang dan daun. Ada yang hidup sebagai saprofit dan ada pula sebagi epifit. Paku menyukai tempat lembab (higrofit), tumbuhnya mulai dari pantai (paku laut) sampai sekitar kawah-kawah (paku kawah).
Berdasarkan spora yang dihasilkan dikenal 3 jenis tumbuhan paku, yaitu:
Paku Homosfor atau Isospor >> menghasilkan satu jenis spora saja, misalnya paku kawat (Lycopodium clavatum).
Paku Heterospor >> menghasilkan dua jenis spora yaitu: mikrospora (jantan) dan makrospora (betina), misalnya paku rane (Selaginella wildenowii) dan semanggi (Marsilea crenata).
Paku Peralihan >> menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama (isospora) tetapi sebagian jantan dan sebagian betina (heterospora), misalnya paku ekor kuda (Equisetum debile)
Akar tumbuhan paku berupa akar serabut. Pada akar paku, xilem terdapat di tengah dikelilingi floem membentuk berkas pembuluh angkut yang konsentris.
Batangnya jarang tumbuh tegak di atas tanah, kecuali pada paku tiang (Alsopila sp. dan Cyathea sp.). Batang tersebut kebanyakan berupa akar tongkat (Rhizoma). Tipe berkas pembuluh angkut batang sama dengan akar, yaitu tipe konsentris.

BERMACAM-MACAM DAUN PAKU
- daun yang kecil-kecil disebut Mikrofil- daun yang besar-besar disebut Makrofil dan telah mempunyai daging daun (Mesofil)- daun yang khusus untuk asimilasi disebut Tropofil- daun yang khusus menghasilkan spora disebut Sporofil

ISITILAH LAIN
- Sporangium adalah kotak spora- Sorus adalah badan tempat berkumpulnya kotak spora- Indusium adalah selpaut yang menlindungi sorus muda -> ciri paku
Perkembangbiakan paku tergolong Metagenesis. Berbeda dengan lumut, yang sehari-hari kita sebut sebagai tanaman paku adalah fase sporofit-nya. Tumbuhan paku yang ada di bumi ini mempunyai masa kejayaan dalam zaman Paileozoikum, terutama dalam zaman karbon -> disebut zaman paku. Sisa-sisanya sekarang dapat digali sebagai batubara.

SPESIES-SPESIES PAKU
Sebagai tanaman hiasan :- Platycerium nidus (paku tanduk rusa)- Asplenium nidus (paku sarang burung)
- Adiantum cuneatum (suplir)- Selaginella wildenowii (paku rane)
Sebagai bahan penghasil obat-obatan :- Asipidium filix-mas- Lycopodium clavatum
Sebagai sayuran :- Marsilea crenata (semanggi)- Salvinia natans (paku sampan = kiambang)
Sebagai pupuk hijau :- Azolla pinnata >> bersimbiosis dengan anabaena azollae (gangang biru)
Sebagai pelindugn tanaman di persemaian :- Gleichenia linearis


Ciri-ciri Pteridophyta

Pergiliran generasi: sporofit & gametofit
Gererasi sporofit à akar, batang, daun, berkas pembuluh (xilem & floem), kromosom 2n, dominan
Generasi gametofit à talus, kromosom n, umur pendek, lekas mati
Pembiakan:
seksual arkegonium à ovum
(protalium) anteridium à spermatozoid

aseksual à spora homo/isospora
heterospora

Klasifikasi Pteridophyta

1. Kelas Equisetinae (Articulatae)
Famili Equisetaceae
2. Kelas Lycopodiinae
Famili Lycopodiaceae
Famili Selaginellaceae
3. Kelas Psilotinae
Famili Psilotaceae
4. Kelas Isotinaceae
5. Kelas Filicinae
a. Sub Kelas Eusporangiatae
Famili Ophioglossaceae
b. Sub Kelas Leptosporangiatae
Famili Polypodiaceae
Famili Marsilliaceae
Famili Salviniaceae


Famili Equisetaceae
= paku ekor kuda
Batang: berbuku-buku, berongga, tiap buku mempunyai daun kecil (seperti sisik), duduk daun dalam lingkaran
Mempunyai rhizoma
Homospora, spora terdapat dalam sporangium. Sporangium terdapat dalam strobilus (kumpulan sporofil), letak terminal. Tiap sporangium terdiri dari 4 elater yang higroskopis à mempermudah penyebaran spora
Sel epidermis batang bagian luar mengandung zat kersik à sebagai abu gosok
Contoh:

v Equisetum arvense à Equiseti Herba
(diuretik)
v Equisetum debile à greges otot
v Equisetum pratense
E. arvense E. debile E. pratenseFamili Lycopodiaceae

• = paku kawat = paku rambat
• Herba (menyerupai lumut), percabangan dikotomi
• Daun kecil (mikrofil), dalam lingkaran, tidak bertangkai
• Homospora, sporangium terletak pada basis sporofil. Sporofil dapat menyusun strobilus
Contoh:

Lycopodium clavatum
à “Lycopodium” (spora kering)
untuk pembalut pil

Lycopodium cernuum
L. clavatum L. cernuumFamili Selaginellaceae

= paku rane = paku lumut
Sebagian batang berbaring, sebagian tegak, bercabang menggarpu anisotom
Heterospora, protalium jauh mengalami reduksi
Rangkaian sporofil terminal berupa bulir tunggal atau bercabang

Contoh:

ü Selaginella willdenowii
ü Selaginella caudata
ü Selaginella plana


Famili Psilotaceae

paku telanjang àbelum terdapat daun
Herba kecil tendah, percabangan dikotom
Tidak berakar, hanya tunas tanah dengan rizoid
Daun kecil (mikrofil) berbentuk sisik, tidak bertulang, tersusun jarang dalam garis spiral
Sporangium tidak terminal, tapi di antara tajuk sporofil yang berbagi menggarpu
Spermatozoid memiliki flagel

Contoh:

Psilotum nudum Psilotum triquetrum Tmesipteris tannensis

Kelas Filicinae

= paku = pakis
Higrofit à penyusun undergrowth dalam hutan di daerah pegunungan dan hutan subtropik basah
Daun besar (makrofil), bertangkai, mempunyai banyak tulang
Sporangium terdapat pada sisi bawah daun

Famili Ophioglossaceae

Homospora, protalium berumah satu, tidak mengandung klorofil, di dalam tanah
Hidup sebagai saprofit dengan pertolongan cendawan mikoriza
Habitat: paku tanah atau epifit
Contoh:
Botrychium ternatum Helminthostachys zeylanica


Famili Polypodiaceae

Kebanyakan herba, kadang pohon, mempunyai rhizoma
Daun monomorfik atau dimorfik, tunggal atau majemuk, daun muda bentuk spiral
Homospora. Spora dalam sporangium yang berkumpul membentuk sorus (sori). Sorus dibungkus indusium, terletak marginal atau dorsal dari sporofil. Sporangium berdinding tipis, bertangkai dan mempunyai annulus yang letaknya vertikal
Contoh:
Dryopteris filix-mas à Filices Rhizoma
(obat cacing pita)
Adiantum pedatum à Adianti Folium
(suplir)
Polypodium vulgare
Pteridium aquilinum
Platycerium bifurcatum
(simbar menjangan)
Pyrrosia nummularifolia & P. piloselloides
à sisik naga

Famili Marsileaceae

Herba, tergolong paku air
Hidup di air dangkal, berakar dalam tanah, jarang berupa tumbuhan darat sejati.
Jika hidup di darat à terbentuk seperti umbi
Batang seperti rimpang merayap à ke atas membentuk daun, ke bawah akar
Heterospora
(makrospora & mikrospora)
Contoh:

Marsilea crenata Pilularia globulifera

Famili Salviniaceae

v Paku air
v Sedikit bercabang
v Daun berkarang, tiap buku terdapat 3 daun. Dua daun di atas air, sisanya dalam air
v Sporangium terkumpul pada pangkal daun yang berada dalam air, @ terdiri dari satu sorus, terbungkus dinding yang homolog dengan indusium
Contoh:
Salvinia natans
Azolla pinnata


Daur Hidup Pterodophyta
a. paku yang Homospora
B. Paku yang heterospora


C. paku peralihan antara homospora dan heterospora


Lingkungan hidup pterydophita
tempat yang lembab
daerah tropis yang subtro[is
lereng-lereng gunung
air ( tawar )

sumber:http://bhimashraf.blogspot.com
 

Blogger news

Translate this page to the following language!

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified


Blogroll

Google+ Friends